Participació ciutadana i transparència

— 16 Març 15

Us deixem un resum de les idees que van sorgir a l’assemblea oberta del passat 13 de març, sobre participació ciutadana i transparència.

Regidoria de participació

Es planteja crear regidoria de participació ciutadana activa, amb pressupost i recursos. Aquesta ha de disposar d’un tècnic format que hi treballi de forma permanent. La regidoria hauria de ser transversal i poder marcar els processos d’actuació de les altres. Tot i això, cal evitar que sigui un coll d’ampolla i provoqui faci menys àgil el funcionament de l’ajuntament, per això s’ha parlat de posar uns barems per establir quins projectes i processos han de ser participatius. Finalment, la regidoria ha de ser proactiva i dirigir la participació. Detectem que hi ha una greu manca de cultura de la participació i en aquest sentit s’ha de treballar per canviar-ho.

Democràcia directa

Cal buscar formules que permetin la participació de les entitats i particulars en el Ple de l’Ajuntament. Una idea també és posar els precs i preguntes a l’inici del ple per facilitar als ciutadans la seva assistència. Es parla de fer pressupostos participatius. També es planteja crear i potenciar consells sectorials de ciutadans, formats per l’Ajuntament, ciutadans i entitats.

Participació de la ciutadania

En primer lloc detectem un problema: a Solsona la gent no participa. Per això hem de trobar maneres de facilitar la participació. En aquest sentit cal tornar el prestigi a la participació. Un problema és que la gent creu que participar no serveix, la ciutadania ha de veure que la participació té efectes visibles perquè hi cregui. Cal crear espais que garanteixin que els ciutadans afectats per assumptes concrets puguin dir la seva. Aquests espais han de ser realment participatius i no merament informatius. Es troba absolutament important fer pedagogia de la participació i la democràcia en tots els àmbits, posant especial atenció a l’educació dels infants.

Per altra banda, també detectem certs problemes a l’hora de participar. Per això es parla d’establir un llindar mínim sota el qual una decisió no és vàlida. A més, hi ha perill de que un grup de persones es mobilitzin més que les altres i puguin fer pressió sense que representin l’opinió real.

Accés a la informació

Cal fer accessible a la població tota la informació ja que ser transparent afavoreix l’interès de la ciutadania. Per facilitar al màxim l’accés a la informació sorgeixen diverses idees. Publicitar els projectes i els períodes d’al·legacions, ja que molts cops, tot i ser públics, la informació no arriba a la població. Permetre també el seguiment dels projectes i visualitzar l’estat en que es troben. Detallar més les partides del pressupost. Traduir el llenguatge administratiu a un llenguatge més comprensible per tothom. Anar a informar directament als col·lectiu que puguin estar afectats per diferents temes. Explicar i justificar el perquè de les decisions.

Comunicació

Es troba que el web actual de l’Ajuntament no és prou clar, per això es planteja crear un web més àgil i que permeti un accés més fàcil a la informació. S’han d’aprofitar les eines que ens ofereix Internet per agilitzar la comunicació entre la ciutadania i el consistori. Per això es parla d’ampliar els tràmits que es puguin fer telemàticament. Però d’altra banda també es poden ampliar els mitjans que ens permeten fer arribar la informació a la gent com ara cartelleres als barris.