Al·legacions als Pressupostos de l’Ajuntament de Solsona per l’anualitat 2020

— 07 Gener 20

Pilar Viladrich i Masana en representació del grup municipal d’Alternativa per Solsona-CUP, d’acord amb els articles 169.1 i 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i en qualitat d’interessats, presentem al·legacions als Pressupostos de l’Ajuntament de Solsona per l’anualitat 2020, aprovats inicialment en el Ple ordinari celebrat el dia 28 de novembre de 2019.

PRÈVIA. La nostra formació, com ja és sabut, aposta per l’elaboració d’uns pressupostos realment participatius que permetin a la ciutadania participar en la definició de les polítiques públiques municipals a través d’una de les seves expressions, com són els pressupostos municipals. La reserva d’una partida anual de 50.000 € per inversions a decidir per un grup reduït de ciutadans i ciutadanes, com s’està fent actualment, al nostre entendre és una operació de maquillatge que no s’apropa a la idea de participació ciutadana que defensa la nostra formació.

No obstant això, fins que no s’assoleixi la instauració d’un procediment de veritable democràcia directa que permeti a la ciutadania influir o decidir directament sobre els pressupostos municipals, mitjançant processos de participació ciutadana, ens correspon presentar les següents

 

AL·LEGACIONS

  • REDUCCIÓ DE LA DESPESA

PRIMERA. REDUCCIÓ DE LA PARTIDA DE RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE. Totes les persones que formaven part de la candidatura d’Alternativa per Solsona- CUP, tal i com és conegut, van signar un CODI ÈTIC, en el qual advocàvem per la limitació de sous dels càrrecs públics, així com la limitació de mandats d’aquests, entre altres qüestions. En concret per a nosaltres, els  regidors i les regidores amb dedicació exclusiva al govern municipal haurien de tenir n unes retribucions que, en funció de les circumstàncies familiars, oscil·lessin entre els 1.600 € i els 1.860 € mensuals.

En conseqüència, considerem excessiu un sou de 47.817,69 €/bruts, per l’alcalde, per més dedicació exclusiva que tingui, i un sou de 29.791,29 e/bruts i 12.767,70 €/bruts a favor dels dos regidors amb dedicació parcial de l’equip de govern.

 

SEGONA. REDUCCIÓ DE LA PARTIDA DESTINADA A DESPESES DIVERSES A DISPOSICIÓ ALCALDIA I  PROTOCOL. Quan se’ns diu reiteradament que no hi ha recursos per destinar més diners a polítiques d’habitatge, o de foment de la participació o en tantes altres però es reserva una partida de 15.000 € per a despeses diverses a disposició d’alcaldia i protocol hi ha més d’alguna cosa que no quadra. Per la nostra formació, l’esmentada previsió és excessiva, sobretot quan hem pogut comprovar, en les diverses liquidacions de pressupost, que molts diners d’aquesta van destinats a comprar regals i presents per a visites institucionals que, al nostre judici, podrien ser totalment prescindibles. Per aquest motiu considerem que cal reduir-se en 10.000 €.

 

  • DESPESES NO PREVISTES AL PRESSUPOST

 

TERCERA. En l’estat de les despeses del pressupost, paradoxalment, no s’hi inclou el pressupost corresponent al tanatori municipal, malgrat ser una despesa que se’ns ha dit que s’haurà de portar a terme l’anualitat 2020. Tant és així la previsió del govern, que en el Ple extraordinari del dia 30 d’octubre de 2019 es va aprovar el següent acord:

  • Sol·licitar al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya una subvenció per una quantia de 250.000 € en el marc de la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (2020-2024), per a l’execució de l’actuació: PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE TANATORI MUNICIPAL DE SOLSONA, a executar durant l’any 2020, redactat per l’Arquitecta Anna Grau i Riu, número de col·legiada 44153/8, amb un pressupost d’execució per contracte d’1.417.922,43 € (IVA no inclòs).

És a dir, l’equip de govern porta a aprovació del Ple, que ho acaba aprovant per majoria, la sol·licitud de la subvenció del PUOSC per import de 250.000 € per finançar l’execució del projecte bàsic i executiu del tanatori municipal, a realitzar durant el 2020, però en contra de tota lògica no incorpora en el pressupost municipal per l’any 2020 la previsió d’ingrés de la subvenció i la despesa pel finançament de l’execució de l’esmentat projecte. Des del nostre punt de vista, resulta contradictori aquesta situació, doncs si es sol·licita la subvenció amb un cofinançament tant elevat, cal tenir previst en el pressupost d’aquella anualitat, en aquest cas el 2020, la previsió dels ingressos per fer front a la resta de la despesa així com la propia despesa.

 

QUARTA. Tampoc hi ha la previsió en l’estat de les despeses del pressupost del cost per implementar les accions que es desprenguin com a necessàries per mobilitzar el parc immobiliari de Solsona, a conseqüència de la implementació del cens d’habitatges buits.

Tal i com hem anat reiterant en moltes ocasions, de poc serveix disposar d’un cens d’habitatges buits si no tens previstes i òbviament pressupostades, mesures per la mobilització d’aquest parc immobiliari al servei de les persones i famílies que requereixin d’un habitatge digne. La manca de previsió en l’estat de les despeses del pressupost d’una partida per activar aquest parc immobiliari és un dèficit que cal subsanar.

CINQUENA. Tampoc s’ha habilitat cap partida per l’estudi de viabilitat per la implantació d’una piscina coberta a Solsona. Aquesta va ser una proposta programàtica que la majoria de partits, inclòs el que ostenta el govern actual, portaven en el seu programa electoral.

Un mandat dura 4 anys. Per tant, si no s’efectuen els estudis corresponents per verificar l’oportunitat o no d’una inversió de les característiques d’una piscina coberta el primer any de mandat, pràcticament no es disposarà de temps per realitzar la resta de tràmits i procediments per portar a terme la instal·lació en cas que de l’estudi en resulti la idoneïtat del projecte.

 

  • INGRESSOS

 

SISENA En el Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos, no s’ha previst l’ingrés de les taxes pel servei de llar d’infants municipal. Atès que l’ordenança fiscal 27 de l’Ajuntament de Solsona grava el servei d’estada i assistència a la llar d’infants municipals, al nostre entendre, cal preveure en l’esmentat Capítol 3 del pressupost la previsió d’ingrés per aquesta taxa, en funció del nombre d’alumnes que es preveu que farà ús d’aquest servei.

En contrapartida, òbviament, caldrà preveure en l’estat de despeses del pressupost el preu previst en l’acord d’adjudicació per la prestació d’aquest servei a retribuir a l’empresa adjudicatària de la licitació del servei.

En efecte, i més tenint en compte que en data 14 de juny de 2019 l’Ajuntament de Solsona va signar el contracte de serveis de la llar d’infants municipals, a favor de la Cooperativa INCOOP SCCL, per un període inicial de 2 anys més dues possibles pròrrogues anuals, per un import anual de 201.575,32 €, IVA exempt. En conseqüència, es va contraure una obligació de pagament per la prestació de l’esmentat servei de 201.575,32 €, que òbviament, han de quedar reflectits en el pressupost municipal en el capítol 2 de l’estat de les despeses, amb la corresponent previsió d’ingrés, en el capítol 3 de l’estat d’ingressos del pressupost, de les taxes corresponents pel finançament de l’esmentat servei. És a dir, amb la previsió del crèdit necessari per complir les obligacions exigibles a l’Ajuntament en virtut del contracte subscrit amb INCOOP, SCCL.
Per tot això,

 

SOL·LICITEM: Que en virtut del que disposen els articles 169.1 i 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals tingueu per presentat aquest escrit d’al·legacions i acordin resoldre favorablement a les mateixes.