Programa

#transparència

Municipalització de serveis municipals

Municipalitzar serveis municipals com l’Escola bressol, el servei de recollida porta a porta o la neteja, tot garantint els drets de les treballadores, la qualitat del servei, i una gestió transparent i democràtica que posi els interessos col·lectius per davant dels individuals

#bonGovern #infants #municipalització #ocupació #serveis públics #sostenibilitat #transparència

Creació de l’observatori de l’aigua a Solsona

Creació de l’observatori de l’aigua, un òrgan participatiu que ha de tenir un funcionament autònom, i s’ha d’encarregar de definir les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei de l’aigua a Solsona, la presentació de propostes, l’elaboració d’estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania , i la rendició de comptes i el control públic.

#aigua #bonGovern #participació #serveis públics #sostenibilitat #transparència

Observatori de l’aigua a la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès (MAAS)

Obrir la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès (MAAS) a la participació social mitjançant la creació de l’observatori de l’aigua.

#aigua #participació #sostenibilitat #transparència

Agenda cultural

Crear una agenda cultural i d’actes a la ciutat conjunta, que eviti contraproramacions i faciliti la feina a les entitats a l’hora d’organitzar actes a la ciutat (inventari espais, instal·lacions i recursos disponibles)

#bonGovern #cultura #entitats #esports #festes #noves tecnologies #participació #transparència

Optimitzar l’ús de les instal·lacions esportives

Estudiar la infrautilització de les instal·lacions per part d’algunes entitats ens algunes franges horàries per mirar d’optimitzar l’ús del pavelló i resoldre els problemes a l’hora d’assignar horaris, i vetllar per la correcta utilització de les instal·lacions esportives per part de les entitats (gespa camp de futbol, parquet pavelló, …).

#bonGovern #entitats #esports #transparència

Defensa del patrimoni (immatriculacions)

Proposta de creació d’una Comissió Comarcal o Grup de Treball en Defensa del Patrimoni (immatriculacions)

#participació #transparència

Cartelleres informatives

Ampliació de les cartelleres informatives a la ciutat (casc antic)

#cultura #entitats #obres #participació #transparència

Criteris de paritat de gènere a projectes culturals

Que l’Ajuntament contempli criteris de paritat de gènere a l’hora d’impulsar o donar suport a projectes culturals i programar activitats, i que elabori anualment un informe sobre quants homes i dones participen en els projectes i activitats culturals que programa i aquelles a les quals dóna suport

#cultura #feminismes #transparència

Pla de comunicació municipal

Elaborar un pla de comunicació municipal

#bonGovern #noves tecnologies #transparència

Plataforma de democràcia participativa

Impulsar l’ús d’una plataforma de democràcia participativa de codi obert.

#bonGovern #noves tecnologies #participació #transparència

Programari lliure

Migrar de manera progressiva a programari lliure totes les webs i aplicacions municipals, utilitzant només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.

#bonGovern #noves tecnologies #transparència

Facilitar l’accés a la informació municipal

Facilitar l’accés a la informació municipal a tots els ciutadans i ciutadanes fent que aquesta estigui ordenada, sigui clara i es pugui utilitzar fàcilment

#bonGovern #noves tecnologies #participació #transparència

Participació dels infants i joves en la pressa de decisions

Afavorir la implicació dels infants i joves en la pressa de decisions d’aquells temes de la ciutat que els afectin directament

#bonGovern #infants #joventut #participació #transparència

Fomentar la participació de les ciutadanes als plens municipals

Fomentar la participació de les ciutadanes als plens municipals: Difondre’ls a les cartelleres, realitzar els precs les preguntes dels ciutadans al principi del ple.

#bonGovern #participació #transparència

Consells municipals amb poder de decisió

Actualitzar els reglament de participació ciutadana i els reglaments dels diferents consells municipals per tal que esdevinguin eines reals de decisió.

#bonGovern #entitats #participació #transparència

Procediments administratius i la implantació de l’administració electrònica

Optimització del funcionament de l’administració municipal mitjançant l’actualització dels procediments administratius i la implantació de l’administració electrònica

#bonGovern #contractació i compra pública #noves tecnologies #transparència

Pla normatiu municipal

Implantació d’un pla normatiu municipal

#bonGovern #transparència