Programa

#sostenibilitat

Municipalització de serveis municipals

Municipalitzar serveis municipals com l’Escola bressol, el servei de recollida porta a porta o la neteja, tot garantint els drets de les treballadores, la qualitat del servei, i una gestió transparent i democràtica que posi els interessos col·lectius per davant dels individuals

#bonGovern #infants #municipalització #ocupació #serveis públics #sostenibilitat #transparència

Contractació pública transformadora

Fer de la contractació pública un element transformador i de canvi mitjançant l’aplicació de clàusules socials, ètiques i mediambientals

#bonGovern #contractació i compra pública #economia social i solidària #feminismes #serveis públics #sostenibilitat

Porta a porta de gestió municipal

Implantar el porta a porta municipal, apostant a mig termini per unes taxes de residus que integrin sistemes de pagament per generació, on qui més paga és qui més residus produeix, tant pel que fa a residus domèstics com comercials, ponderant el seu preu, seguint criteris de tarificació social (nombre de persones que viuen a la llar, la renda mitjana disponible de la unitat de convivència o l’ús de l’habitatge) trams diferenciats per a primeres i segones residències i per a immobles destinats al turisme,….)

#fiscalitat #municipalització #noves tecnologies #serveis públics #sostenibilitat

Creació de l’observatori de l’aigua a Solsona

Creació de l’observatori de l’aigua, un òrgan participatiu que ha de tenir un funcionament autònom, i s’ha d’encarregar de definir les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei de l’aigua a Solsona, la presentació de propostes, l’elaboració d’estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania , i la rendició de comptes i el control públic.

#aigua #bonGovern #participació #serveis públics #sostenibilitat #transparència

Observatori de l’aigua a la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès (MAAS)

Obrir la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès (MAAS) a la participació social mitjançant la creació de l’observatori de l’aigua.

#aigua #participació #sostenibilitat #transparència

Energies renovables en instal·lacions municipals

Impulsar la implantació d’energies renovables en instal·lacions municipals (biomassa, solar,..) i d’una estratègia per avançar cap a un model energèticament més eficient dels edificis municipals i en la infraestructura d’enllumenat públic (Pla “LED”)

#energia #noves tecnologies #obres #sostenibilitat

Eliminació se les barreres arquitectòniques

Pla per l’eliminació se les barreres arquitectòniques degudament calendaritzat i pressupostat, durant els 4 anys de mandat

#feminismes #gent gran #infants #mobilitat #obres #sostenibilitat

Porta a porta i planta de compostatge comarcal

Implantació d’un model de recollida porta a porta i estudiar la creació d’una planta de compostatge mancomunada així com l’obtenció d’electricitat amb biogàs procedent d’aquests residus orgànics.

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Obradors comunitaris

Promoure la gestió pública o col·lectiva d’infraestructures dedicades a l’elaboració i a la transformació alimentària amb preus a l’abast de la pagesia. (espais d’obrador en l’àmbit rural i recuperar escorxadors municipals)

#economia social i solidària #municipalització #sostenibilitat

Millora les vies de comunicació i del transport públic

Defensar la millora les vies de comunicació i del transport públic (Lleida/Manresa/Berga)

#comerç #mobilitat #sostenibilitat #turisme

Gestió forestal sostenible i ús de biomassa forestal

Fomentar la gestió forestal sostenible, la silvicultura i l’ús de biomassa forestal així com les sinergies entre la prevenció d’incendis forestals i l’afavoriment d’hàbitats i biodiversitat associats a espais oberts com conreus i pastures.

#energia #sostenibilitat

Polítiques econòmiques i comercials a favor del petit comerç i de proximitat

Fomentar polítiques econòmiques i comercials a favor del petit comerç i de proximitat, impulsant l’especialització i la promoció de la producció de proximitat agroecològica, industrial i artesanal, i de l’economia social, cooperativa i ecològica.

#comerç #economia social i solidària #ocupació #salut #sostenibilitat

Consell municipal d’Economia Social i Solidària

Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de decisió de la política econòmica local. Crear el consell municipal d’economia social i solidària o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local

#economia social i solidària #participació #sostenibilitat

Manteniment xarxa embornals

Pla de manteniment xarxa embornals de la ciutat

#aigua #obres #sostenibilitat

Espècies autòctones i biodiversitat urbana

Utilitzar espècies autòctones als jardins públics i foment de la biodiversitat urbana.

#salut #sostenibilitat

Eliminar l’ús del glifosat

Eliminar l’ús del glifosat i reduir l’ús de productes fitosanitaris en el manteniment de la jardineria pública de la ciutat

#salut #sostenibilitat

Solsona, ciutat amb emissions zero

Avançar cap a una ciutat amb emissions zero, tot seguint l’objectiu de la Unió Europea pel 2020 situat en una reducció del 20% de les emissions actuals de gasos d’efecte hivernacle (vehicles municipals elèctrics, punts de llum “gratis”, exempció impost de circulació per als vehicles elèctrics,…)

#mobilitat #salut #sostenibilitat

Projectes de conservació de la natura

Aportar fins un 0.5% de l’IBI municipal a projectes de conservació de la natura

#fiscalitat #sostenibilitat

Autogeneració d’energia

Foment de les instal·lacions d’autogeneració d’energia (Molí de Foix, plaques solars en edificis municipals,…)

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Aparcaments de bicicletes

Creació d’espais segurs per aparcar bicicletes repartits per la ciutat posant especial atenció als centres culturals, esportius i educatius

#esports #infants #joventut #mobilitat #obres #salut #sostenibilitat