Programa

#energia

Tarificació progressiva

Implantació de la tarificació progressiva en els serveis i les taxes municipals

#aigua #cultura #educació #energia #esports #festes #fiscalitat #gent gran #habitatge #infants #joventut #serveis públics

Energies renovables en instal·lacions municipals

Impulsar la implantació d’energies renovables en instal·lacions municipals (biomassa, solar,..) i d’una estratègia per avançar cap a un model energèticament més eficient dels edificis municipals i en la infraestructura d’enllumenat públic (Pla “LED”)

#energia #noves tecnologies #obres #sostenibilitat

Porta a porta i planta de compostatge comarcal

Implantació d’un model de recollida porta a porta i estudiar la creació d’una planta de compostatge mancomunada així com l’obtenció d’electricitat amb biogàs procedent d’aquests residus orgànics.

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Gestió forestal sostenible i ús de biomassa forestal

Fomentar la gestió forestal sostenible, la silvicultura i l’ús de biomassa forestal així com les sinergies entre la prevenció d’incendis forestals i l’afavoriment d’hàbitats i biodiversitat associats a espais oberts com conreus i pastures.

#energia #sostenibilitat

Autogeneració d’energia

Foment de les instal·lacions d’autogeneració d’energia (Molí de Foix, plaques solars en edificis municipals,…)

#energia #serveis públics #sostenibilitat