#7

Fomentar la participació a les escoles

Pendent   |   Jul 2017 - Jun 2018

Treballar en una proposta de millora del Consell d’Infants i Adoles- cents de Solsona.