22 març 17

La compra del Camp del Serra

La CUP destaca que els gairebé 5 milions d’euros de deute condonats en l’operació corren a càrrec del rescat bancari.

El passat 28 de febrer l’Ajuntament de Solsona va fer efectiva la compra de tres finques del Camp del Serra. Sens dubte ha estat una operació complexa que s’ha gestat durant alguns mesos, però per entendre-la cal també remuntar-se al 2004, quan l’Ajuntament de Solsona ja va entrar negociar per comprar aquest solar.

Des d’Alternativa per Solsona–CUP considerem que la recent operació de compra del Camp del Serra és positiva per la ciutat i per aquest motiu el nostre grup municipal hi va votar a favor, malgrat no disposar de tota la documentació de l’operació. Considerem que és de vital importància que el Camp del Serra sigui de titularitat municipal i es garanteixi la fi de l’especulació urbanística i immobiliaria d’aquest espai. No obstant, l’operació està marcada pels antecedents d’especulació immobiliària de que ha estat objecte aquesta finca, amb la connivència de l’anterior govern municipal de CiU.

En primer lloc, Alternativa per Solsona-CUP ni comparteix ni accepta el silenci imposat en relació a l’especulació urbanística relacionada amb el camp del serra, que ha permès que una empresa privada hagi fet negoci amb unes finques que haguessin pogut ser de titularitat municipal des de fa molt anys i per un preu inferior al pagat actualment. Tampoc compartim determinades operacions, com el pagament de 17.990 (més IVA) a l’empresa Immonova 2006 Gestions i Serveis SL. Però sobretot volem posar de manifest la cara més fosca sistema bancari i el sector immobiliari. Si els 771.767€ que ha pagat l’Ajuntament poden semblar un preu oportú, la condonació de 4.923.866,18€ de deute per part d’un banc intervingut amb diners públics suposa un cost desmesurat per la ciutadania i una evidència més que el rescat bancari va ser un espoli.

Per últim emplacem a l’equip de govern a fer una jornada d’audiència pública per donar explicacions públiques de l’operació, aportant llum sobre alguns aspectes que no són massa clars i sobre el quals no existeix documentació escrita.

La compra de Camp del Serra SL (2004)

Mesos després de la mort de Josep Serra (abril del 2003), propietari del Camp del Serra, els seus hereus van oferir a l’aleshores equip de govern de CiU la possibilitat de comprar-lo per un preu raonable. Davant la negativa del govern municipal, la finca va ser adquirida per Camp del Serra Inversions SL amb un preu aproximat de 2 milions d’euros. Aquesta societat, creada poc temps abans (febrer de 2004) tenia com a administradors solidaris Antonio Tahull Palacin i Josep Farré Barrera (ex-alcalde d’Olius per CiU), i comptava amb un capital social de 3.300€.

En aquell moment, any 2004, la situació urbanística de la finca definida pel POUM establia que un 50% de la superfície del Camp del Serra s’havia de destinar a usos públic i fixava el sostre d’edificabilitat en 12.000 m2.

El novembre de 2004, poc temps després de la compravenda, la societat Camp del Serra Inversions SL fa una ampliació de capital fins a 60.000 euros i revoca a Tahull com a administrador per substituir-lo per Valentí Garrigasait Sarri (actual president de l’EMD de Canalda per Agrupació d´Electors d´Odèn).

A inicis de l’any 2006, el govern municipal de CiU, amb Jordi Riart com alcalde, negocia una modificació del POUM amb Camp del Serra Inversions SL. Aquest canvi suposa ampliar la superfície d’ús públic al 75% del camp, però també augmenta el sostre d’edificabilitat fins a 13.875 m2. A més, l’Ajuntament adquireix un compromís urbanístic de 708.890€.

Un any més tard, els socis de Camp del Serra Inversions SL transmeten les seves accions a uns tercers i Joan Sisquella passa a ser administrador de la societat. Segons algunes informacions, el preu aproximat d’aquesta transacció seria de 6 milions d’euros, un valor molt superior al que va invertir la societat en la compra del camp, principal actiu (sinó únic) de l’empresa.

La compra de l’Ajuntament (2017)

L’any 2016, l’actual equip de govern inicia els tràmits per adquirir les finques titularitat del Camp del Serra Inversions SL, en concurs de creditors des del 2013. Amb l’objectiu que la totalitat del camp passi a ser municipal, el 19 de desembre del 2016, el ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’adquisició lliure de càrregues d’aquestes tres finques per un import de 700.000€.

Per fer-ho, a més de negociar amb Camp del Serra Inversions SL, també era necessari fer-ho amb la SAREB i la societat Altamira Asset Management SA. Les 3 finques del Camp del Serra tenien una hipoteca de 4.923.866,18€ negociada amb l’antiga Caixa Penedés (actualment Banc de Sabadell) i que es va traspassar a la SAREB. Aquesta entitat, més coneguda com a “banc dolent”, va ser creada per l’estat espanyol per traspassar-li els immobles i els deutes relacionats amb el negoci immobiliari que tenien els bancs. L’altre actor en les negociacions, Altamira Asset Management SA, és una empresa controlada pel fons “voltor” Apollo que s’encarrega de gestionar i comercialitzar els actius de la SAREB.

Inicialment, l’operació consistia en l’atorgament de dues escriptures públiques. La primera, entre l’Ajuntament de Solsona i Camp del Serra Inversions SL, formalitzava la compravenda de les tres finques al preu de 700.000€. En la segona, la SAREB i Altamira Asset Management SA condonaven un deute de 4.923.866,18€ a Camp del Serra Inversions SL.

Pocs dies abans de la signatura de les dues escriptures, la SAREB es posa en contacte amb l’Ajuntament de Solsona per cancel·lar la compravenda. Segons l’equip de govern, la SAREB pren aquesta decisió en assabentar-se que el preu de compra és de 700.00€ quan tenia constància d’un valor de 600.000€.. No hi ha cap documentació registrada de les negociacions, però segons sembla, el pagament s’havia de fer amb dos xecs nominatius, un de 600.000€ a favor de la SAREB i un 100.000€ favor del Camp del Serra Inversions SL.

Fallit el primer intent de compravenda, l’equip de govern reinicia les negociacions. Segons l’equip de govern, es parteix d’una taxació de les finques d’1 milió d’euros per part de la SAREB, i s’aconsegueix tancar el preu de compra en 750.000€.

Tot i això, en aquesta segona operació hi apareix un quart actor, l’empresa Immonova 2006 Gestions i Serveis SL, que té com a soci i administrador únic a Josep Maria Palou Jounou. Aquesta empresa es contractada per acord de la junta de govern local el dia 20 de febrer del 2017, i tres dies més tard emet una factura de 17.990€ (iva exclòs) en concepte de negociacions i intervenció en la preparació i redacció d’escriptures per una quantia indeterminada. Cal tenir en compte 18.000€ és el límit per poder adjudicar un contracte de manera directa. El pagament de la factura es fa efectiu el mateix dia de la signatura de l’escriptura de compravenda i s’imputa a la partida de Despeses jurídiques, notarials, de registre i de despeses diverses a disposició d’Alcaldia i Protocol.