El Consell Comarcal aprova un reglament per fomentar la participació

— 13 Novembre 17

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat el reglament de participació impulsat per ApS-CUP i consensuat per totes les forces polítiques.

Aquest reglament pretén impulsar polítiques de participació i democràcia directa per tal de superar els dèficits de participació en els òrgans del Consell Comarcal. D’aquesta manera, es permetrà a entitats i col·lectius presentar mocions al Ple i intervenir oralment al Ple i la Consell d’Alcaldes.

Per tal de presentar mocions, precs i preguntes, es requerirà adreçar-les per escrit a la presidenta almenys 10 dies naturals abans de la sessió. Les intervencions s’hauran de realitzar a través d’un representant i inclouen la lectura i argumentació de mocions, realitzar preguntes o precs al Ple del Consell Comarcal i presentar propostes d’interès comarcal al Consell d’Alcaldes.

El reglament també insta al consell comarcal a informar de les dates dels plens ordinaris, les sessions informatives i les reunions del consell d’alcaldes amb antelació suficient per poder exercir el dret a participació.

Finalment, estableix un torn obert de paraula tan als plens del consell comarcal com a les reunions del consell d’alcaldes per tal que els habitants de la comarca assistents puguin realitzar comentaris, preguntes o propostes a títol individual. Aquestes intervencions – un màxim de 3 per sessió-, també es realitzaran a la finalització de les sessions, amb una durada màxima de 5 minuts cada una i amb dret a rèplica i contrarèplica.