Aquesta no és la gestió que desitgem pel futur Museu de Solsona

— 08 juliol 15

Què esperem de les administracions públiques en matèria de contractació, ja sigui dels seus propis treballadors/es com dels treballadors/es contractats per els ens participats per aquestes administracions?

ApS-CUP aposta per una pràctica en la contractació que garanteixi els principis de transparència, publicitat, llibertat de concurrència, igualtat de condicions i respecte pels drets laborals i dignitat dels seus treballadors/es.

Així doncs, per a nosaltres l’administració ha de vetllar pel compliment d’aquestes exigències per a tots els treballadors/es que es contractin amb diners públics i, per tant, amb diners de tots els ciutadans/es, doncs el contrari seria similar a fer-nos trampa al solitari.

Avui ja podem dir que aquestes exigències no s’han complert en el cas d’una treballadora del Museu Diocesà de Solsona que, a pesar d’estar remunerada amb diners públics, ha estat acomiadada sense una raó objectiva suficientment justificada, De fet aquesta setmana els representants del bisbat havien d’acceptar que el seu acomiadament era improcedent.

Davant la renuncia de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Solsona de convèncer al Bisbat per dotar de personalitat jurídica pròpia al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, l’Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni en virtut del qual es deixava la gestió del Museu a mans del Bisbat, dotant a la institució d’una subvenció de 20.000 euros, per la contractació d’un treballador/a subaltern que, malgrat dependre d’una entitat privada, rebia un salari amb diners d’origen públic.

L’ens municipal, en tant que gestor dels diners públics amb els quals s’ha pagat i es paga el salari d’aquest treballador/a ha de vetllar perquè es garanteixin els seus drets laborals, i no pugui ser acomiadat sense una causa suficientment justificada, com sembla que ha estat.

Alhora, cal que es vetlli perquè les condicions laborals i les tasques que desenvolupin siguin les adequades i ajustades a la seva categoria i preparació professional, per tal de no emparar la precarització dels seus treballadors/es, remunerant a preu de subaltern l’exigència de tasques que requereixen una major qualificació professional. En aquest sentit demanem al govern de la ciutat s’interessi per les condicions contractuals de la treballadora que ja substitueix a l’acomiadada; entre altres raons perquè no es puguin produir greuges comparatiu entre el personal del Museu.

Certament, aquest no és el model de Museu que desitgem per Solsona. Per això, des d’ApS-CUP hem ofert al govern municipal la nostra total col·laboració per iniciar els treballs que ens portin, en un futur que no desitgem llunyà, a la creació del Museu de Solsona, una institució pública, professional i amb personalitat jurídica pròpia.

Instem, però, al nostre Ajuntament, que mentre no arribi aquest dia, es mantingui atent i vigilant en el control dels drets laborals i resti informat sobre totes les circumstàncies dels processos de contractació del personal que es realitzin en l’actual Museu i reclami del Patronat la mateixa atenció perquè no es produeixin fets com els que han portat a l’acomiadament improcedent d’una treballadora, pagada amb diners públics.